Al-Imam al-Ustadz Abu Manshur Abdul Qâhir al-Baghdadi (w. 429 H) menjelaskan:

Mutakallim (ahli Ilmu Kalam) Ahlussunnah  pertama kali dari kalangan sahabat adalah Sayyidunâ Ali bin Abi Thalib karena perdebatan beliau dengan Khawarij dalam masalah janji dan ancaman. Kemudian perdebatan beliau dengan Qadariyah dalam masalah qadar, qadha’, masyiah, dan istitha’ah.

Kemudian, Sahabat Abdullah bin Umar tentang kalam beliau terhadap Qadariyah. Dan beliau berlepas dari kelompok mereka, dan dari pimpinan mereka yang populer bernama Ma’bad al-Juhani.

Sementara itu, kelompok Qadariyah mengklaim bahwa Ali adalah anggota kelompok mereka. Mereka juga menduga bahwa pimpinan mereka, Wâshil bin Atha’ al-Ghazzâl, mengambil madzhabnya dari Muhammad dan Abdullah, putra-putra Ali radhiyallâhu ‘anhu.

Hal ini tentu saja merupakan kedustaan mereka. Dan diantara keanehannya adalah ia menjadikan kedua putra Ali tersebut mengajari Wâshil untuk menolak syahâdah (kesaksian) Ali dan Thalhah, dan ragu-ragu terhadap keadilan Ali. Ia memfitnah keduanya telah mengajarkan padanya akan batalnya syahadah Thalhah dan menantu Nabi tersebut.

Kemudian, ahli kalam Ahlussunnah  pertama kali dari kalangan Tabi’in adalah Umar bin Abdil Aziz. Beliau menulis Risalah Balighah fir radd ‘alal Qadariyyah. Kemudian, Zaid bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia menulis kitab dalam membantah Qadariyah terhadap al-Quran.

Kemudian al-Hasan al-Bashri. Qadariyah mengklaimnya sebagai pengikut Qadariyah. Namun bagaimana mungkin membenarkan klaim Qadariyah ini? Padahal, surat beliau pada Umar bin Abdil Aziz mencela Qadariyah. Ia juga mengusir Washil dari majelis beliau ketika Washil menampakkan kebid’ahannya.

Lalu, al-Sya’bi. Beliau adalah orang yang paling dahsyat menentang Qadariyah. Lalu Az-Zuhri yang telah memberikan fatwa pada Abdul Malik bin Marwan untuk menumpas Qadariyah.

Setelah generasi ini, ada Ja’far bin Muhammad as-Shâdiq. Beliau menulis kitab dalam membantah Qadariyah, menulis kitab dalam membantah Khawarij, dan menulis risalah dalam membantah Rafidah ekstrim.

Ja’far as-Shadiq juga yang telah berkata: “Muktazilah hendak mengesakan Tuhannya, namun jadi mulhid. Dan mereka hendak berbuat adil, namun justru menyematkan bakhil pada Tuhan-Nya.”

Adapun ahli kalam dari kalangan fuqaha dan pelestari madzhab fikih pertama kali adalah Abu Hanifah dan Syafii. Hal ini karena Abu Hanifah menulis kitab dalam menolak Qadariyah yang diberi nama al-Fikihul Akbar. Beliau juga mempunyai sebuah risalah yang beliau diktekan dalam mendukung pendapat Ahlussunnah bahwa istitha‘ah (kemampuan) itu bersamaan dengan fi’il (perbuatan). Tapi beliau berkata bahwa istitha‘ah itu akan sangat tepat untuk dua hal yang berlawanan. Berdasar pendapat inilah, ashab kami berpendapat. Sedangkan murid beliau, Abu Yusuf, telah berkata mengenai Muktazilah bahwa mereka adalah zindiq.

Sementara itu, As-Syâfi’i menulis dua kitab dalam ilmu kalam: 1) dalam membenarkan nubuwah dan menolak al-Barâhimah dan 2) dalam menolak ahlil ahwâ’ (pengikut hawa nafsu).

Beliau menuturkan sisi dari jenis ini dalam kitab al-Qiyas. Dalam kitab tersebut, beliau mencabut kembali penerimaannya terhadap kesaksian Muktazilah dan Ahlil Ahwâ.

Adapun al-Marîsi merupakan murid Abu Hanifah. Hanya saja, ia menetapi Muktazilah dalam kemakhlukan al-Quran, namun mengafirkan mereka dalam konsep kemakhlukan perbuatan hamba.

Setelah al-Syâfi’i, terdapat murid-murid beliau yang menggabungkan ilmu fikih dan kalam. Di antara mereka adalah al-Hârits bin Asad al-Muhâsibi, Abu ‘Ali al-Karâbîsi, Harmalah al-Buwaithi, dan Dawud al-Asbihâni.

Berdasar kitab al-Karâbisi ini lah, dalam beberapa maqalah, para ahli kalam berpedoman dalam mempelajari madzhab Khawarij dan madzhab ahli hawa nafsu yang lain. Dan berdasar kitab-kitab beliau pula, para fuqaha dan huffadz hadis berpedoman dalam menentukan syarat-syarat (hadis), dalam ilmu ‘ilal hadits, dan dalam jarh wat ta’dîl.

Sementara itu, kitab-kitab al-Hârits bin Asad menjadi pedoman bagi ahli kalam, fuqaha, serta sufi dari kalangan Syafi’iyah dalam ilmu kalam, fikih, dan hadis.

Sedangkan Dawud al-Dhahiri menulis banyak kitab dalam ushuludin, di samping banyak pula kitab beliau dalam ilmu fikih. Dan putra beliau, Abu Bakar, memadukan ilmu fikih, kalam, ushul, adab, dan syi’ir.

Dan Abul ‘Abbâs Ibn Syuraij merupakan orang terunggul dalam ilmu-ilmu ini. Beliau membantah kitab al-Jârûf ‘alal Qâ-ilîna bit Takâfu-il Adillah. Kitab bantahan beliau ini lebih mantap daripada bantahan Ibnu Rawandi kepada mereka. Adapun karya tulis beliau dalam ilmu fikih, Allah lah yang mengetahui jumlahnya.

Dan di antara mutakallim Ahlissunnah di masa pemerintahan al-Ma’mun adalah Abdullah bin Sa’id al-Tamîmi yang telah meluluh-lantakkan Muktazilah di majelis al-Ma’mun. Ia juga membongkar kedok mereka dengan penjelasannya. Jejak-jejak penjelasannya tersebbut terdapat dalam kitab-kitab beliau. Beliau ini  adalah saudara Yahya bin Sa’id al-Qaththân, pewaris ilmu hadis dan pakar jarh wat ta’dîl.

Di antara murid Abdullah bin Sa’id adalah Abdul Aziz al-Makki al-Kittâni. Abdul Aziz telah membongkar kedok Muktazilah di majelis al-Ma’mun. Sementara itu, murid beliau, al-Husain Ibn al-Fadhol al-Bajali, adalah pakar ilmu kalam, ushul, tafsir, dan ta’wil. Berdasar pembahasan-pembahasan mendalam beliau dalam al-Quran, para mufasir berpedoman. Beliaulah orang yang Abdullah bin Thahir memohon belajar intens pada beliau dan berkata: Ke Khurasan, ke Khurasan. Lalu orang-orang berkata tentang beliau: Telah keluar Ilmu Irak semuanya ke Khurasan.

Murid Abdullah bin Sa’id yang lain adalah al-Junaid, Syaikhush Shûfiyyah dan Imâmul Muwahhidîn. Dalam ilmu tauhid, beliau menulis risalah berdasar syarat mutakallimin dan ungkapan sufi.

Kemudian, setelah mereka ada Syaikhun Nadhar (Guru Besar ilmu kalam) Imâmul Âfâq (Imam segala penjuru) dalam perdebatan dan tahqîq: Abul Hasan Ali bin Isma’il al-Asy’ari. Abul Hasan telah menjadi penyedak di tenggorokan kaum Qadariyah, Najjâriyyah, Jahmiyah, Jismiyah, Rafidhah, dan Khawarij.

Kitab-kitab beliau memenuhi penjuru dunia. Tak seorang pun ahli kalam yang diberikan pengikut seperti yang diberikan pada beliau. Sebab semua ahli hadis dan semua orang yang tidak total mengikuti Muktazilah dari kalangan ahli ra’yi, mengikuti madzhab beliau.

Dan diantara murid beliau yang masyhur adalah Abul Hasan al-Bâhili dan Abu Abdillâh al-Mujâhid. Beliau berdua ini yang terus mencetak murid hingga masa kita ini. Seperti salah satu mentari zaman dan imam di  masanya seperti Abi Bakr Muhammad Ibn al-Thayyib, Qâdhi Qudhâh Irak, al-Jazîrah, Fâris, Kirman, dan perbatasan wilayah-wilayah ini. Selain itu juga Abi Bakr Muhammad bin al-Husain bin Fûrâk dan Abi Ishaq Ibrâhîm Ibn Muhammad al-Mihrâni.

Dan sebelum mereka, Abul Hasan Ali bin Mahdi al-Thabari, pakar fikih, ilmu kalam, ushul, adab, nahu, dan hadis. Dan diantara peninggalan beliau adalah murid beliau seperti Abi Abdillâh al-Husain bin Muhammad al-Bazzâzi, pakar perdebatan dan karya-tulis tiap bab dalam ilmu kalam.

Dan sebelum generasi ini, Syaikhul ‘Ulûm Abu Ali al-Tsaqafi. Di masa beliau juga ada Imam Abul Abbas al-Qalânisi yang karya-tulis beliau dalam ilmu kalam mencapai lebih dari 150 kitab. Sedangkan karya tulis al-Tsaqafi dan bantahan beliau kepada ahli hawa nafsu mencapai lebih dari 100 kitab.

Kami mendapati di antara mereka di masa kami diantaranya: Abu Abdillah bin Mujahid, Muhammad bin al-Thayyib (Qadhi al-Qudhah), Muhammad bin al-Husain bin Fûrâk, Ibrâhîm bin Muhammad al-Mihrâni, dan al-Husain bin Muhammad al-Bazzâzi. Dan berdasar metode mereka, yaitu orang-orang yang kami dapati, mereka itu adalah syekh guru kami. Metode itu untuk menghidupkan al-haq yang sedang lemah, namun terhadap musuhnya ia membelenggu.

Ustadz Dafid Fuadi, Ketua Aswaja Center PCNU Kediri (Kitab Ushuluddin hal: 307-310); editor Androw Dzulfikar.
You May Also Like

Bacaan dan Tata Cara Bilal Shalat Jumat (Panduan Singkat)

Dalam pelaksanaan shalat Jumat, bilal atau muraqqi mempunyai peran yang penting. Bilal…

Dalil Penentuan Jumlah Bilangan Bacaan Wirid atau Dzikir

Adapun soal penentuan bilangan dan lafaznya, maka sebenarnya sama saja bisa ditentukan…

Poin-Poin Kajian Buya Arrazy Hasyim PW Rijalul Ansor Jatim

Pengurus Wilayah (PW) Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) Rijalul Ansor Jatim kembali…

Makna ar-Rahman & ar-Rahim Secara Bahasa, Istilah, dan Kalam

Kaum muslimin Indonesia pada umumnya mengetahui makna ar-Rahman dan ar-Rahim sebagai Yang…